Wydział Prawny dla Dzielnicy Wilanów

Aleksandra Wyciszkiewicz-Biniek - Naczelnik Wydziału

ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
tel.: 22 44 34 980, 981, 982, 983
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Wilanów należy obsługa prawna Członków Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy oraz Delegatur, a w szczególności:

1)  wydawanie opinii prawnych w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom wydziałów dla Dzielnicy na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego, a także w sprawach związanych z organizacją Urzędu Dzielnicy;

2)  wykonywanie zastępstwa procesowego, w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, a także w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom wydziałów dla Dzielnicy na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika oraz w sprawach dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego;

3)       wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach roszczeń m.st. Warszawy z tytułu nakładów należnych m.st. Warszawie poniesionych przez m.st. Warszawa lub jego poprzednika prawnego - Skarb Państwa na budynki mieszkalne położone na obszarze Dzielnicy, zwrócone byłym właścicielom w związku z art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.), jak również powództw związanych ze skutkami zwrotu przedmiotowych nieruchomości, w tym powództw wzajemnych oraz powództw o odszkodowania, bez względu na wartość przedmiotu sporu;

4)  wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach o ogłoszenie upadłości podmiotów, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.), mających siedzibę na obszarze Dzielnicy, bez względu na wysokość wierzytelności m.st. Warszawy. W sprawach o ogłoszenie upadłości tych podmiotów, mających siedzibę poza m.st. Warszawą, zastępstwo procesowe wykonuje Biuro Prawne;

5)  reprezentowanie m.st. Warszawy we wszystkich czynnościach związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem należności m.st. Warszawy z tytułu pobierania czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie lokale m.st. Warszawy, położonych na obszarze Dzielnicy, oraz od korzystających z tych lokali bez żadnego tytułu prawnego;

6) prowadzenie spraw dotyczących zawierania ugód z właścicielami lokali w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego;

7) przygotowywanie wniosków dotyczących występowania przed sądami i innymi organami;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i jednostkami organizacyjnymi;

9)  archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją kancelaryjną.

 

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony